Per 1 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving rondom het verwerken van persoonsgegevens in werking getreden. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Osteopathie Overgaag hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde verordening gegevensbescherming, een aantal regels
vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de therapeut die u behandeld heeft kunnen ook een beperkt aantal andere personen toegang hebben tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben echter een geheimhoudingsplicht. Wij delen uw persoonsgegevens inclusief e-mailadressen nooit met derden (tenzij u daar toestemming voor geeft).

 • Alleen de gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar (wettelijk) gearchiveerd.

 • Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

 • Indien er bijvoorbeeld door geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

 • Als de cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dienst dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

 • Als er derden (bijv. een stagiair) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.


Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister werd opgesteld. Daarin staan de organisatiegegevens, contactpersoon (verantwoordelijk voor gegevensbescherming) en contactgegevens. Tevens de categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt en aan wie ze eventueel worden verstrekt. Tenslotte wordt informatie opgenomen over de bewaartermijn van deze gegevens en hoe deze zijn beveiligd.

Beveiliging

 • De gegevens staan op een beveiligde locatie en worden regelmatig geback-upt.
 • De veiligheid van de domeinnaam is gecheckt.
 • De website heeft een SSL-certificaat.
 • De papieren patiëntgegevens bevindt zich in een afsluitbare ruimte
 • De digitale patiëntgegevens bevinden zich op een beveiligde locatie.
 • Vertrouwelijke gegevens worden beveiligd verstuurd.

Datalekregistratie

Een datalekregistratie is opgesteld om vast te stellen wat de oorzaak was, de gevolgen en met wie werd gecommuniceerd en wat werd gedaan om herhaling te voorkomen.

Uw rechten

De gegevens die wij verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom een aantal rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming om u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken. Dit betekent dat wij u dan niet meer kunnen/mogen behandelen. Ook uw toestemming voor mailing en voor het delen van uw gegevens met derden kunt u ten allen tijde in trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier

Als u naar een andere therapeut in een andere praktijk gaat is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw (medische)geschiedenis. Uw (medische)geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude therapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe therapeut. De oude therapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude therapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe therapeut.

Uw dossier wordt dan door uw therapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. De kosten voor het aangetekend versturen
betaalt u als patiënt. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe therapeut worden overgedragen. De andere therapeut moet er dan wel voor zorgen dat hij/zij gebruikt maakt van een beveiligde mailaccount.

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling
binnen de praktijk, kenbaar maken. De klachtenregeling staat vermeld op onze website en op folders in de wachtkamer.

Akkoordverklaring

Door van de diensten gebruik te maken van Osteopathie Overgaag, gaat u akkoord met onze privacy beleid. Voor vragen over dit beleid kunt u
contact opnemen met de praktijkhouder Karin Overgaag via info@osteopathie-overgaag.nl.